RSS strona główna mapa strony Doradztwo - Lubelska Fundacja Rozwoju!!

Działanie 1.3: Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw


Celem Działania jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.
W ramach Działania priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia.
Preferowane będą przedsięwzięcia innowacyjne w obszarach wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji.

Charakterystyka beneficjentów (podmioty uprawnione do korzystania z programu wsparcia):

Beneficjentami tego programu są mali i średni przedsiębiorcy (zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r.), realizujący projekt na terenie woj. lubelskiego.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są mikroprzedsiębiorstwa uprawnione do dofinansowania w ramach PROW.

Przykładowe rodzaje projektów, które mogą być objęte wsparciem:

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego);
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej);
 • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
 • Wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej;
 • Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP;
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).

Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

 • produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • wymienionym w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej;
 • projektów z zakresu ochrony środowiska oraz sektora turystycznego, wspieranych w ramach podziałania 1.4 i 1.5 RPO;
 • Zgodnie z „Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”.

Wartość możliwego do uzyskania wsparcia oraz jego wysokość: 

 •  ,,Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tys. PLN.
  Maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN.
  Dla projektów w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 4 mln PLN maksymalna
  kwota wsparcia wynosi 2 mln PLN.”
 • Dofinansowaniu podlegać będzie nie więcej niż 70 % wydatków kwalifikowanych projektu dla przedsiębiorstw małych;
 • Dofinansowaniu podlegać będzie nie więcej niż 60 % wydatków kwalifikowanych projektu dla przedsiębiorstw średnich.

Alokacja środków w ramach Poddziałania wynosi 135,98 mln Euro.